آجر

اجرای سازه معکوس

(Top-down)

_

اجرای سازه معکوس در مواقعی استفاده می شود که عمق خاکبرداری زیاد بوده و به هر دلیل امکان گودبرداری تا عمق مورد نظر وجود ندارد.( امکان استفاده از سازه نگهبان های موقت همچون سازه نگهبان خرپایی،نیلینگ و … نباشد.) در این روش سازه از بالا به سمت پایین اجرا می شود. در هر مرحله پس از اجرای تیرها و سقف ها، خاکبرداری و خاکبری انجام می شود و به همین ترتیب عملیات به پایان می رسد.

 

ساختمان های با پارکینگ زیاد موجب افزایش عمق گود می گردند. در برخی موارد به دلایل گوناگون امکان گودبرداری و مهار نمودن

خاک های اطراف به روش های مهندسی وجود ندارد. در نتیجه اجرای فونداسیون و سازه بصورت معمول امکان پذیر نیست.

در این گونه موارد از روش سازه معکوس یا تاپ داون(Top – down) استفاده می شود.

در این روش ابتدا محل ستونها بصورت چاه حفاری می گردد. ستونها اجرا می شود و سپس تیرها اجرا می گردند و بعد از آن دیوارهای

حائل اجرا می گردند. سپس بتن ریزی سقف انجام شده و در آخر خاک به بیرون حمل می شود. این پروسه تا رسیدن به تراز پایین گود انجام شده و در آخر فونداسیون اجرا می گردد..