تخریب

تخریب دستی

تخریب دستی
این روش یکی از روش های معمول در تخریب ساختمان های نسبتا کوچک می باشد.

تخریب مکانیکی

تخریب مکانیکی
این روش معمولا در ساختمان های بتنی و بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد