آجر

مقاوم سازی دیواره ی گود به روش نیلینگ

_

مشخصات فنی

نام خدمات

مقاوم سازی دیواره ی گود به روش نیلینگ ,