گودبرداری و خاکبرداری

گودبرداری در زمین های نامحدود
گودبرداری در زمین های نامحدود یعنی زمین های نسبتاً وسیعی که اطراف آنها هیچگونه ساختمانی نباشد؛ به عنوان زمین های نامحدود شناخته و نام گذاری می شوند.
گودبرداری در زمین های محدود
زمین های محدود، زمین های نسبتاً کوچکی است که اطراف آنها ساختمان وجود دارد.